Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

1. Definicje

1.1. Poniższe terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

a. Administrator – Administratorem Platformy „Ditten och datten” jest Magdalena Kostrzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: LAGOM Magdalena Kostrzewska, ul. Jarosława Dąbrowskiego, nr 86, lok. 20, 02-571 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5213567348, REGON: 387959671;

b. Akt o usługach cyfrowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.U.UE.2022.277.1 z dnia 2022.10.27);

c. Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2023.1550 tj. z dnia 2023.08.08);

d. Konsument – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Platformy nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, dla której korzystanie z Platformy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta;

e. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Użytkownika. Użytkownik otrzymuje dostęp do Subskrypcji poprzez Konto;

f. Okres Subskrypcji – okres obowiązywania Subskrypcji liczony od momentu dokonania przez Użytkownika skutecznej Opłaty za Subskrypcję, trwający przez nieokreślony czas, podczas którego Użytkownik ma dostęp do Platformy;

g. Opłata – opłata Użytkownika na rzecz Administratora w ramach wykupionej Subskrypcji;

h. Platforma – Platforma internetowa „Ditten och datten” w modelu subskrypcyjnym administrowana przez Administratora;

i. Polityka prywatności – polityka prywatności Administratora opublikowana w Serwisie pod adresem: https://www.lagomnaukaszwedzkiego.pl/polityka-prywatnosci/;

j. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Platformy;

k. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://www.lagomnaukaszwedzkiego.pl/regulamin-sklepu/;

l. Serwis – Strona internetowa https://www.lagomnaukaszwedzkiego.pl wraz z wszelkimi jej podstronami, administrowana przez Administratora;

m. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Administratora lub Użytkownika, którego nie można było przewidzieć i niemożliwym było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, pożary zalania, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, zakłócenia sieci Internet, trudne do przewidzenia zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwerów lub brak dostępu do serwerów, nagła choroba Administratora, nagła hospitalizacja Administratora, ciężki uszczerbek na zdrowiu Administratora;

n. Subskrypcja – uprawnienie Użytkownika do korzystania z Usług Administratora (Platformy) na podstawie uiszczonej Opłaty przez Okres Subskrypcji. W zależności od kontekstu Regulaminu, Subskrypcja może być wymiennie stosowana i interpretowana jako Platforma i na odwrót;

o. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

p. Ustawa o prawie autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 tj. z dnia 2022.12.06);

q. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2023.2759 tj. z dnia 2023.12.22);

r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.344 tj. z dnia 2020.03.03);

s. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy (lub jakiejkolwiek funkcjonalności Platformy).

1.2. Wyrażenia umieszczone w Regulaminie, a pisane wielką literą mają takie samo znaczenie w całym Regulaminie, niezależnie od formy gramatycznej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

1.3. Tytuły poszczególnych sekcji zostały użyte wyłącznie dla wygody i nie wpływają na treść oraz interpretację poszczególnych postanowień Regulaminu.

1.4. Regulamin powinien być interpretowany w powiązaniu z zawartością Serwisu, w szczególności z Regulaminem Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Platformy oraz świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników.

2.2. Właścicielem i administratorem Platformy jest Magdalena Kostrzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: LAGOM Magdalena Kostrzewska, ul. Jarosława Dąbrowskiego, nr 86, lok. 20, 02-571 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5213567348, REGON: 387959671.

2.3. W celu kontaktu z Administratorem:

a. wyślij wiadomość na adres e-mail: magda@lagomnaukaszwedzkiego.pl;

b. skontaktuj się telefonicznie pod numerem telefonu: +48 796330661;

c. skontaktuj się pocztą tradycyjną korzystając z adresu: ul. Jarosława Dąbrowskiego, nr 86, lok. 20, 02-571 Warszawa.

2.4. Korzystanie z Platformy wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień w całości.

2.5. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w sposób umożliwiający jego pobranie i odtworzenie.

2.6. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.7. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz Regulamin Serwisu.

2.8. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, bez jakichkolwiek ograniczeń.

2.9. Uzyskując dostęp do Platformy, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz akceptuje niniejszy Regulamin, a także wszelkie załączniki do niego oraz dokumenty, do których Regulamin się odnosi. 

2.10. W ramach Subskrypcji Użytkownik otrzymuje dostęp do:

a. Platformy;

b. zamkniętej grupy prowadzonej na zewnętrznej platformie społecznościowej;

2.11. W ramach Platformy, Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących Usług:

a. interaktywnych ćwiczeń;

b. lekcji w formie prezentacji;

c. lekcji w formie nagrań wideo;

d. podcastów w formacie mp3;

e. kart pracy, słowniczka i transkryptów w formie PDF;

f. jeden (1) raz w miesiącu w Okresie Subskrypcji dostęp do lekcji online odbywanej w czasie rzeczywistym, z której nagrania będą następnie publikowane na Platformie.

3. Złożenie zamówienia

3.1. Użytkownik nabywa Subskrypcję (dostęp do Platformy) poprzez złożenie zamówienia w Serwisie.

3.2. W celu nabycia Subskrypcji (dostępu do Platformy) należy wejść na stronę internetową: https://www.lagomnaukaszwedzkiego.pl/produkt/platforma-subskrypcyjna-ditten-och-datten/, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”, poprzez który Użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na której pojawi się informacja „Podsumowanie koszyka”.

3.3. Na tym etapie w zależności od decyzji Użytkownika, Użytkownik może dokonać dalszych zakupów klikając w przycisk „Kontynuuj zakupy” lub przejść do finalizacji zamówienia klikając w przycisk „Do Kasy”.

3.4. Klikając w przycisk „Do Kasy” Użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja „Podsumowanie koszyka”. Na tym etapie Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu. Po dokonaniu zmian Użytkownik powinien nacisnąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.

3.5. Po naciśnięciu przycisku „Do Kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, na której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych oraz wyboru płatności. W ramach tej podstrony Użytkownik ma nadal możliwość zalogowania się na Konto. Na podstronie Serwisu pojawi się komunikat „Jeżeli masz już konto, Kliknij, aby się zalogować”. Po naciśnięciu napisu „Kliknij, aby się zalogować” pojawi się specjalne okienko umożliwiające zalogowanie się na Konto. 

3.6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik jest zobowiązany podać następujące dane:

a. imię;

b. nazwisko;

c. adres (ulica, kraj/region, kod pocztowy, miasto);

d. adres e-mail;

e. nazwę firmy (opcjonalnie);

f. NIP (opcjonalnie).

3.7. W trakcie składania zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie Konta użytkownika i utworzenie hasła.

3.8. Użytkownik powinien zweryfikować poprawność danych, które wprowadził. W przypadku nieprawidłowości, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.

3.9. Na etapie składania zamówienia, Użytkownik poprzez zaznaczenie checkboxa odpowiedniej treści składa oświadczenie o:

a. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu / Regulaminu Serwisu;

b. zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych;

c. zgodzie na dostarczenie usług cyfrowych bądź rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od umowy, a w przypadku Usługi – w sytuacji spełnienia świadczenia w całości;

d. zgodzie na nieodpłatne wykorzystanie Wizerunku.

Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji zamówienia i zawarcia umowy.

3.10. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności celem dokonania Opłaty. Po skutecznym dokonaniu Opłaty, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami zamówienia.

3.11. Użytkownik ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem uiszczenia Opłaty. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia z Administratorem Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Zawarcie umowy

4.1. Zawarcie umowy (Umowa) pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt 3 Regulaminu [Złożenie Zamówienia] i uiszczeniu Opłaty.

4.2. Po złożeniu zamówienia, Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika podanej w trakcie składania zamówienia.

4.3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.2.Regulaminu.

4.4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. 

4.5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Subskrypcji poprzez udostępnienie linku do Platformy na podany w zamówieniu adres e-mail. 

4.6. Dostęp do Subskrypcji następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie trzech (3) dni roboczych od tego dnia, chyba że przed zawarciem Umowy, Administrator wyraźnie poinformuje Użytkownika o innym terminie dostępu do Subskrypcji, zamieszczając odpowiednią informację w wiadomości e-mail skierowanej bezpośrednio do Użytkownika lub w opisie Platformy. W takim przypadku Administratora obowiązuje ten czas realizacji. 

4.7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie dostępu do Subskrypcji we wskazanym w Regulaminie terminie, Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o tym fakcie oraz o nowym terminie. W przypadku braku akceptacji nowego terminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez ponoszenia kosztów.

5. Wymagania techniczne

5.1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Platformy obejmują:

a. sprawne urządzenie (np. komputer, tablet, smartfon) ze stabilnym dostępem do sieci Internet;

b. zaktualizowana i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików cookies;

c. aktualny system operacyjny;

d. aktywne konto poczty e-mail;

e. dla plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx – standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffic);

f. dla plików wideo – standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);

g. w przypadku pozostałych plików – dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf, xsl, mobi, pub.;

h. do pracy z ćwiczeniami, które  wymagają rejestracji głosu/audio przez przeglądarkę internetową wymagana jest przeglądarka Google Chrome. 

6. Własność intelektualna

6.1. Treści publikowane w ramach Subskrypcji, w szczególności na Platformie oraz jej zawartość, w tym m.in. wszelkie utwory, a także grafiki, loga, znaki towarowe powiązane z Platformą są chronione prawem własności intelektualnej.

6.2. Korzystanie z Platformy nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do opublikowanych na Platformie treści.

6.3. Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania praw własności intelektualnej Administratora, w szczególności zabronione jest:

a. rozpowszechnianie, sprzedawanie, wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Platformy, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, w tym online i na nośnikach pamięci;

b. wysyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, rozwijanie, ponowne wykorzystywanie lub wprowadzanie do obrotu zawartości Platformy w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty;

c. ingerowanie w kod oprogramowania Platformy;

d. podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Platformy, serwera, na którym jest ona przechowywana lub baz danych związanych z Platformą;

e. korzystanie z oprogramowania zakłócającego działanie Platformy;

f. korzystanie z Platformy w celu lub w sposób inny niż określony w Regulaminie, w tym w celach komercyjnych.

6.4. Użytkownik posiada wszelkie prawa i upoważnienia wymagane do wysyłania, wykorzystywania i przechowywania informacji za pośrednictwem Platformy, jednocześnie Użytkownik oświadcza, że działania takie nie będą naruszać praw lub własności osób trzecich oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego przechowywania na Platformie informacji dostarczonych przez Użytkownika, w tym w celu założenia Konta lub rozpoczęcia Subskrypcji i wykorzystywania ich w sposób wymagany do realizacji celu, dla którego zostały dostarczone. 

7. Licencja

7.1. Z chwilą zawarcia Umowy, Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłączonej, nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielenia sublicencji na korzystanie z treści opublikowanych na Platformie (Licencja). 

7.2. Administrator udziela Licencji Użytkownikowi wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

a. zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego urządzenia;

b. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści opublikowanych na Platformie w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania tych treści niezbędne jest ich zwielokrotnienie, w tym wydruk;

c. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania treści opublikowanych na Platformie techniką cyfrową – chyba że Administrator postanowił inaczej.

7.3. W celu uniknięcia wątpliwości, Licencja nie obejmuje prawa Użytkownika do:

a. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z treści opublikowanych na Platformie na własny użytek;

b. tworzenia na bazie treści opublikowanych na Platformie lub ich części jakichkolwiek produktów lub utworów pochodnych;

c. przekazywania prawa do korzystania z treści opublikowanych na Platformie lub ich części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczenia lub przekazywania (udostępniania) w innych sposób tych treści w całości lub w części.

7.4. Licencja udzielana jest na Okres Subskrypcji. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w Opłacie dokonywanej przez Użytkownika.

8. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

8.1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, Polityką prywatności, a także obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu zakłócenie pracy lub prawidłowego funkcjonowania Platformy, w tym w szczególności:

a. uzyskanie bezprawnego dostępu do treści lub informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

b. rozpowszechnianie spamu lub innej niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem Platformy;

c. dostarczanie do lub za pośrednictwem Platformy niezgodnych z prawem treści;

d. podawanie fikcyjnych lub cudzych danych osobowych;

e. prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Platformy, takich jak: próby zakłócania lub odcięcia dostępu do Kont innym Użytkownikom, wprowadzanie szkodliwego oprogramowania, nieautoryzowane skanowanie sieci lub urządzeń innych Użytkowników lub Administratora, nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego, próby przechwycenia informacji pochodzących od lub skierowanych do innych Użytkowników, nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń Platformy lub Kont innych Użytkowników;

f. działań sprzecznych z Regulaminem, Regulaminem Serwisu, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa i interesy Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich.

8.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące treści niedozwolonych w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych, jak również proces moderacji oraz zgłaszania treści niedozwolonych znajdują się w Regulaminie Serwisu.

9. Konto

9.1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Subskrypcji (Platformy) poprzez Konto.

9.2. Jeżeli Użytkownik nie posiada uprzednio zarejestrowanego Konta w Serwisie, podczas składania zamówienia dochodzi do automatycznej rejestracji Konta. 

9.3. W ramach Konta przechowywane są podane przez Użytkownika dane osobowe oraz historia jego transakcji.

9.4. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz ich bieżącej aktualizacji. W każdym czasie, aby zapewnić przetwarzanie prawdziwych i aktualnych danych, Administrator jest uprawniony do podjęcia działań w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, w tym również Administrator może zwrócić się bezpośrednio do Użytkownika w celu potwierdzenia poprawności i aktualności tych danych. 

9.5. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu adresu e-mail lub nazwy Użytkownika oraz hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór silnego hasła oraz zabezpieczenie danych logowania do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.

10. Opłata

10.1. Opłata jest dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. 

10.2. Zapłata za pomocą systemu płatności elektronicznych może wiązać się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Użytkownika. Użytkownik będzie informowany o takich kosztach i ich wysokości przez operatora systemu płatności elektronicznych zanim dokona zapłaty. 

10.3. Dokonywanie płatności może wymagać akceptacji warunków tych płatności opracowanych przez podmioty trzecie (np. banki lub pośrednicy płatności). Administrator nie ma wpływu na treść tych warunków (np. wysokość opłat, zakres przetwarzania danych osobowych). 

10.4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

10.5. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

10.6. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni, 60 lub 90 dni.

10.7. Administrator automatycznie blokuje Użytkownikowi dostęp do Subskrypcji w ramach Konta, w przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika Opłaty (zakończenie Okresu Subskrypcji). 

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające z Rozdziału 5b Ustawy o prawach konsumenta, a postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie ich nie wyłączają ani nie ograniczają.

11.2. Wszelkie reklamacje związane z Platformą należy zgłaszać na adres e-mail: magda@lagomnaukawszedzkiego.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora, podając dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zgłoszenia reklamacyjnego.

11.3. W przypadku dokonania zgłoszenia, Administrator zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację Użytkownika w terminie czternastu (14) dni poprzez przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w taki sam sposób, w jaki reklamacja została Administratorowi złożona.

11.4. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta zostały określone w Regulaminie Serwisu

12. Odpowiedzialność

12.1. Użytkownik korzysta z Platformy na własne ryzyko, a odpowiedzialność Administratora za wszelkie szkody związane z korzystaniem z Platformy jest wyłączona w najszerszym możliwym zakresie przewidzianym przez prawo.

12.2. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

a. działaniem Siły wyższej;

b. przerwami w dostępie do Platformy;

c. przerwami w dostępie do sieci Internet;

d. niezachowaniem przez Użytkownika warunków technicznych korzystania z Platformy;

e. dostarczeniem treści bezprawnych;

f. nieprawidłowym działaniem infrastruktury technicznej Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta;

g. przydatności i dokładności w zakresie treści umieszczanych na Platformie.

12.3. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w granicach przyznanych przez obowiązujące przepisy prawa.

12.4. Uzupełniająco, postanowienia dotyczące odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika lub Użytkownika będącego Konsumentem zostały określone w Regulaminie Serwisu. 

13. Rozwiązanie umowy / Anulowanie subskrypcji

13.1. W każdym czasie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta. W takim przypadku dochodzi do natychmiastowego rozwiązania Umowy oraz zakończenia Subskrypcji (anulowanie Subskrypcji), co oznacza, że Użytkownik traci dostęp do Platformy i innych uprawnień w ramach Subskrypcji, a Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi Opłaty. 

13.2. Usunięcie Konta powoduje utratę dostępu do Platformy, co skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy i zakończeniem trwania Subskrypcji.

13.3. Użytkownik może w każdym czasie anulować Subskrypcję. Anulowanie Subskrypcji odbywa się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku anulowania Subskrypcji, Opłata nie jest zwracana. Anulowanie Subskrypcji przed upływem bieżącego Okresu Subskrypcji oznacza, że Subskrypcja zakończy się z chwilą wygaśnięcia Okresu Subskrypcji. 

13.4. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, warunki świadczenia Usług określone w Regulaminie Serwisu lub postępuje niezgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, bez obowiązku zwrotu Opłaty.

13.5. W celu uniknięcia wątpliwości, Subskrypcja jest odnawiana automatycznie. Użytkownik jest zobowiązany samoistnie, za pośrednictwem Serwisu, anulować obowiązywanie Subskrypcji (z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu).

14. Odstąpienie od umowy

14.1. Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostały określone w Regulaminie Serwisu. 

15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

15.1. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownik poprzez uczestniczenie w lekcjach online w czasie rzeczywistym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (w szczególności postać, twarz, głos) (Wizerunek) utrwalonego na nagraniu w trakcie trwania lekcji online w celu publikacji nagrania na Platformie. 

15.2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku zostaje udzielona nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

15.3. Administratorowi przysługuje prawo decydowania o formie i czasie rozpowszechnienia nagrania z lekcji online, na którym Wizerunek utrwalono.

15.4. Administrator oświadcza, że wykorzystanie nagrania z lekcji online, na którym Wizerunek utrwalono, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych Użytkownika, w szczególności dobrego imienia lub prywatności Użytkownika. 

16. Aktualizacje

16.1. Administrator może dokonywać zmian w Platformie, które są niezbędne do zachowania jej zgodności z Umową.

16.2. Administrator może dokonywać istotnych zmian w Platformie jedynie w uzasadnionych przypadkach, do których należą w szczególności:

a. konieczność usunięcie ewentualnych błędów;

b. konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji z przyczyn niezależnych od Administratora (np. zmiana prawa, zmiana interpretacji przepisów);

c. uzasadniona potrzeba Użytkownika;

d. modyfikacja funkcjonalności Platformy.

17. Polityka prywatności

17.1. Administrator dba o zachowanie prywatności Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zbierania i wykorzystywania plików cookies określa Polityka prywatności

18. Zmiana regulaminu

18.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.

18.2. Administrator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności w przypadkach zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub działalność Administratora.

18.3. Jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie przez Użytkownika, będącego Konsumentem z Usług, Administrator poinformuje o tym Użytkownika będącego Konsumentem o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik będący Konsumentem może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu trzydziestu (30) dni, od dnia dokonania zmiany Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik będący Konsumentem ma prawo anulowania Subskrypcji z końcem bieżącego Okresu Subskrypcji. 

18.4. W celu uniknięcia wątpliwości Regulamin Serwisu oraz Polityka prywatności mogą być zmieniane na zasadach w nich określonych. 

19. Postanowienia końcowe

19.1. Administrator może prowadzić na Platformie prace techniczne i informatyczne, mające na celu aktualizację lub rozwój Platformy, w tym dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje. 

19.2. Regulamin podlega prawu polskiemu, w szczególności przepisom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

19.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Serwisu. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Serwisu a niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo przysługuje postanowieniom niniejszego Regulaminu.

19.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:

a. Administratorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

b. Administratorem a przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania Administratora.

19.5. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, pod rygorem nieważności. 

19.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

19.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [10.05.2024]